Badania pozostałości pestycydów w żywności

Wykonujemy oznaczenie pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych na zgodność z Rozporządzeniem (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG.

Badania wykonujemy metodami akredytowanymi.

Analizy pozostałości pestycydów prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych: LC-MS/MS, GC/MS, GC/MS/MS.