Badania metali ciężkich w żywności

Oferujemy oznaczenie metali w próbach żywnościowych pod kątem spełnienia wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

Analizę metali ciężkich wykonujemy z wykorzystaniem techniki ICP-MS